Statuten

Statuten van de Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten

Naam en vestigingsplaats
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57782865. De Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten is gevestigd in Almere

Doel
Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de bij de vereniging aangesloten Hondenspecialisten in Nederland en het bevorderen en bewaken van een goede therapeutische behandeling  en puppy begeleiding door haar leden.

Organisatie en lidmaatschap
Artikel 3.

De vereniging bestaat uit leden. De leden zijn allen gediplomeerde hondenspecialisten die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een in eerste instantie door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage voor het eerste jaar. De eerstvolgende algemene vergadering zal de bijdrage opnieuw met de leden per bepaalde periode worden vastgesteld. Het bestuur houdt een register bij van de namen en adressen van alle leden.

Beëindiging lidmaatschap
Artikel 4.

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid, tenzij de statuten overgang krachtens erfrecht toelaten;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de vereniging;
 4. door ontzetting.

De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de opzegging door het bestuur.

Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de ontzetting door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, behalve wanneer krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering of een daartoe bij de statuten aangewezen orgaan of derde open. De statuten kunnen een andere regeling van het beroep bevatten, doch de termijn kan niet korter dan op één maand worden gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft, tenzij de statuten anders bepalen, desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval vermeld op de website van de vereniging.

Rechten en verplichtingen
Artikel 5.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Geldmiddelen
Artikel 6.

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd uit:

 1. contributies.
 2. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 3. inschrijfgelden voor conferenties, symposia en andere evenementen;
 4. alle andere (toevallige) baten.

De bijdragen welke verschuldigd zijn voor cursussen, conferenties en symposia en andere evenementen, die door of onder auspiciën van de vereniging plaatsvinden, worden door het bestuur vastgesteld.

Het verenigingsjaar
Artikel 7.

Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

Bestuur
Artikel 8.

De vereniging wordt bestuurd door een algemeen bestuur bestaande uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter en de secretaris, de secretaris en de penningmeester of de voorzitter en de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Het bestuur bestaat uit minimaal twee personen en maximaal vijf personen

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester

De functie van penningmeester kan gecombineerd worden tezamen met die van secretaris, in één bestuurslid. De functies van voorzitter en penningmeester alsook voorzitter en secretaris kunnen niet gecombineerd worden in één bestuurslid,

Voorzitter bij oprichting is Arnoud Busscher, geboren op 12 november 1968 Amsterdam, heden woonachtig te Almere.
Secretaris bij oprichting is Bianca Busscher- Cornelissen, geboren op 10 juni 1970 in Oosterbeek, heden woonachtig te Almere.
Penningmeester ten tijde van de oprichting is Audrey Doornbos, geboren op 9 december 1972 in Groningen, heden woonachtig te Groningen.

Vacatures voor nieuwe bestuursleden worden, voorzien van een functieomschrijving, vroegtijdig aan de leden kenbaar gemaakt.

Nieuwe Aspirant bestuursleden stellen zich tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor en treden pas in functie als bestuurslid nadat de Algemene Vergadering de voordracht met minstens de helft van de stemmen plus één bekrachtigd heeft,

De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt tenminste vier jaar,

Zittende bestuursleden die zich herkiesbaar hebben gesteld blijven in functie tenzij de Algemene Vergadering met minstens de helft van de leden plus één hiertegen bezwaar maakt,

Bestuursleden kunnen ontslagen worden door de Algemene Vergadering met 2/3 meerderheid van stemmen,

Bestuursleden kunnen onbeperkt herbenoemd maximaal 3 perioden achtereen herbenoemd worden.

Het bestuur benoemt en ontslaat de personen in dienst van de vereniging, voert het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering.

Bestuursvergaderingen hebben zo dikwijls plaats als de voorzitter of twee bestuursleden daartoe de wens te kennen geven.

Algemene vergadering
Artikel 9.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden.

In de algemene vergadering wordt onder andere:

 1. door het bestuur het jaarverslag uitgebracht over de gang van zaken van de vereniging gedurende het afgelopen verenigingsjaar en onder overlegging van de balans en de staat van baten en lasten rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur;
 2. in vacatures in het bestuur voorzien;
 3. de beleidsnota en de begroting voor het komende jaar vastgesteld;
 4. de contributie vastgesteld voor het komende verenigingsjaar.

Toegang en stemrecht
Artikel 10.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden.
 2. Stemgerechtigd zijn: leden, welke allen één stem hebben.
 3. Geschorste leden hebben geen stemrecht.
 4. Een lid kan zich door een ander lid in de ledenvergadering doen vertegenwoordigen.
 5. Een lid kan slechts voor één (1) ander lid als gemachtigde optreden.
 6. De leden of hun gemachtigden zullen voor de aanvang van de vergadering bij het betreden van de vergaderzaal de daartoe aanwezige presentielijst moeten tekenen onder gehoudenheid voor de gemachtigden tot overlegging van de hun verstrekte last en volmacht, waarvan de geldigheid bij de aanvang van de vergadering wordt beoordeeld door de voorzitter van de vergadering.
 7. Ieder lid, dat de presentielijst getekend heeft, heeft recht op het uitbrengen van één (1) stem voor zichzelf en heeft, indien hij daartoe gemachtigd is, bovendien recht op het uitbrengen van nog één (1) stem voor het lid, dat hem daartoe gemachtigd heeft.

Huishoudelijk reglement
Artikel 11.

 1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement en/of andere reglementen vaststellen.
 2. De in het voorgaande lid bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.
 3. Het vaststellen van het Huishoudelijk Reglement en het later wijzigen daarvan kan alleen geschieden door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde (2/3e) der uitgebrachte stemmen van het aantal zittende leden aanwezig, dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Uitzonderingbepaling
Artikel 12.

Het bestuur kan uitzonderingen op één of meer regels van het Huishoudelijk Reglement toestaan, mits dit direct aan de leden wordt kenbaar gemaakt.

Statutenwijziging
Artikel 13

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 1. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voorde leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van tenminste twee derde (2/3e) van de aanwezige stemgerechtigde leden, welke goedkeuring is gegeven in een vergadering waarin tenminste twee derde (2/3e) van de stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet twee derde (2/3) van de stemgerechtigde leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3e) van de aanwezige stemgerechtigde leden.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding
Artikel 14.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur of door het bestuur daartoe aangewezen personen.
 3. De bestemming van het batig saldo na vereffening wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
 4. De boeken en de bescheiden van de vereniging dienen na de vereffening te worden ondergebracht bij een instelling die belast is met het bewaren van archiefstukken.

Slotbepaling
Artikel 15.

In alle gevallen waarin deze statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of andere reglementen en de wet niet voorzien, beslist de algemene vergadering.